1. PHAN THỊ PHƯƠNG NHUNG Chi tiết

Số thẻ HDV 146140790

Ngày hết hạn 02-12-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2. LÊ CHÍ NHÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 146100411

Ngày hết hạn 29-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English, Russian

3. THÂN NGỌC NGHĨA Chi tiết

Số thẻ HDV 146100257

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

4. TRẦN THỊ THÙY NHI Chi tiết

Số thẻ HDV 146120559

Ngày hết hạn 30-04-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

5. HOÀNG VIỆT HƯNG Chi tiết

Số thẻ HDV 248110271

Ngày hết hạn 03-10-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

6. NGUYỄN THỊ BÉ TUY Chi tiết

Số thẻ HDV 148140981

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

7. NGUYỄN ĐỨC QUYỀN Chi tiết

Số thẻ HDV 248130674

Ngày hết hạn 30-10-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

8. NGUYỄN THỊ DIỆU THI Chi tiết

Số thẻ HDV 148100265

Ngày hết hạn 26-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

9. PHAN TUẤN NGHĨA Chi tiết

Số thẻ HDV 148130807

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Spanish

10. LÊ THỊ KIM NGÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 248120411

Ngày hết hạn 27-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng