2951. NGUYỄN THỊ THU HÀ Chi tiết

Số thẻ HDV 246140445

Ngày hết hạn 09-12-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2952. NGUYỄN LÊ VÂN ANH Chi tiết

Số thẻ HDV 146130701

Ngày hết hạn 29-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2953. NGUYỄN THANH BÌNH Chi tiết

Số thẻ HDV 146100247

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English, Russian

2954. DƯƠNG THỊ LINH Chi tiết

Số thẻ HDV 246120216

Ngày hết hạn 30-04-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2955. NGUYỄN KHOA NGUYÊN Chi tiết

Số thẻ HDV 148141105

Ngày hết hạn 03-10-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

2956. NGÔ THỊ LƯU HẢI Chi tiết

Số thẻ HDV 148140985

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

2957. NGUYỄN HỮU QUÝ Chi tiết

Số thẻ HDV 148130885

Ngày hết hạn 05-11-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

2958. LÊ SỸ XUÂN Chi tiết

Số thẻ HDV 148100364

Ngày hết hạn 26-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

2959. NGÔ THỊ HÀ Chi tiết

Số thẻ HDV 248130573

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

2960. NGUYỄN THỊ SANG Chi tiết

Số thẻ HDV 248120416

Ngày hết hạn 27-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng