51. NGUYỄN ĐÌNH TRUNG HUY Chi tiết

Số thẻ HDV 146100289

Ngày hết hạn 20-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

52. ĐOÀN QUANG OANH Chi tiết

Số thẻ HDV 146120556

Ngày hết hạn 11-04-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

53. NGUYỄN QUANG CƯỜNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148141092

Ngày hết hạn 23-09-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

54. NGUYỄN DUY SANG Chi tiết

Số thẻ HDV 148140977

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

55. TRẦN CÔNG DANH Chi tiết

Số thẻ HDV 248100139

Ngày hết hạn 05-11-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

56. LƯU KHÁNH DƯỠNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148130803

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

57. NGUYỄN ĐOÀN QUÝ Chi tiết

Số thẻ HDV 248120405

Ngày hết hạn 14-06-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

58. VÕ XUÂN LẠI Chi tiết

Số thẻ HDV 149100165

Ngày hết hạn 30-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

59. TRẦN TRUYỀN TUẤN Chi tiết

Số thẻ HDV 146140788

Ngày hết hạn 24-11-2017

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

60. BÙI XUÂN PHÚ Chi tiết

Số thẻ HDV 146130700

Ngày hết hạn 12-10-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English