61. BÙI TRUNG THÀNH Chi tiết

Số thẻ HDV 146100113

Ngày hết hạn 15-07-2016

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng French

62. LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Chi tiết

Số thẻ HDV 146120555

Ngày hết hạn 11-04-2015

Nơi cấp thẻ Thừa - Thiên - Huế

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

63. HỒ MẠNH TOÀN Chi tiết

Số thẻ HDV 148141091

Ngày hết hạn 23-09-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

64. BÙI ĐĂNG TRƯỜNG Chi tiết

Số thẻ HDV 148140976

Ngày hết hạn 29-04-2017

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

65. NGUYỄN NGỌC BÍCH Chi tiết

Số thẻ HDV 148100114

Ngày hết hạn 05-11-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Japanese

66. NGUYỄN TRẦN KHÁNH VY Chi tiết

Số thẻ HDV 248130606

Ngày hết hạn 10-07-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Nội địa

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng

67. HỒ SỸ TUẤN Chi tiết

Số thẻ HDV 148130801

Ngày hết hạn 13-05-2016

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

68. NGHIÊM LỆ HÀ Chi tiết

Số thẻ HDV 148120613

Ngày hết hạn 10-04-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng Chinese

69. TRẦN HỮU QUYẾN Chi tiết

Số thẻ HDV 149100117

Ngày hết hạn 30-08-2016

Nơi cấp thẻ Quảng Nam

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English

70. LÊ SINH Chi tiết

Số thẻ HDV 148100357

Ngày hết hạn 30-08-2015

Nơi cấp thẻ TP Đà Nẵng

Loại thẻ Quốc tế

Trạng thái Hoạt động

Ngoại ngữ sử dụng English